สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง
            องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  30  เดือนมีนาคม  2539    ประกอบด้วย  6  หมู่บ้าน  และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  6  กันยายน  2547  ได้ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทองหลาง  ซึ่งมีจำนวน  4  หมู่บ้าน  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด  มีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น  10  หมู่บ้าน  ที่ทำการ  105/3  หมู่ที่  1  ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทับปุดประมาณ  2  กิโลเมตร  มีทางหลวงแผ่นดินสายที่  415  (ถนนเพชรเกษม)  เชื่อมระหว่างพังงา-กระบี่  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

  - ทิศเหนือ 
จด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ    อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
  - ทิศใต้ 
จด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน - มะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
  - ทิศตะวันออก จด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ       อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  - ทิศตะวันตก จด องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง    อำเภอเมือง 
จังหวัดพังงา

 
ปริมาณเนื้อที่   
            องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด  มีเนื้อที่ทั้งหมด  72.296ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ45,187.25  ไร่

สภาพภูมิประเทศ 
            โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด  มีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและภูเขาหินปูนสภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร  และเลี้ยงสัตว์  มีคลองไทรมาศเป็นสายหลัก  ใช้อุปโภค-บริโภค  และใช้ทำการเกษตร  ลักษณะการตั้งที่อยู่อาศัยกระจายทั่วไป  พื้นที่ตำบลเหมาะสมที่จะให้การสนับสนุนการขยายพื้นที่เพาะปลูกการเกษตร  เช่น  ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  และการทำสวนผลไม้  และปลูกผักสวนครัว  เช่น  เงาะ  ทุเรียน  ขมิ้น  ขิง  ฯลฯ  รวมถึงการส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมขนาดเล็กทางการเกษตร  เช่น  ขมิ้น,ขิงผงสำเร็จรูป,ขนมกล้วยทองม้วนอบเนย  ฯลฯ

 ลักษณะภูมิอากาศ  
            ภูมิอากาศโดยทั่วไป  มีลักษณะร้อนชื้น  มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ในระหว่างเดือน  มิถุนายน  -  กันยายน  เป็นช่วงที่ฝนตกชุกมากที่สุด  ในช่วงตุลาคม  -  ธันวาคม  อากาศไม่หนาวมากนัก  มีฝนตกบ่งประปลายในช่วงฤดูแล้ง  ระหว่างเดือนมกราคม  -  เมษายน  อากาศค่อนข้างร้อน  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ  27  -  35  องศาเซลเซียส

จำนวนหมู่บ้าน   
            จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  10  หมู่บ้าน  มีจำนวนครัวเรือนและประชากร  ดังนี้
หมู่ที่ จำนวนประชากร จำนวน
ครัวเรือน
ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่  1  บ้านทับปุด     557 567 1,124 628 นายสุรพงษ์  ณ นคร
หมู่ที่  2  บ้านปากช่อง 254 260 514 154 นายมานะ  สงวนพันธ์
หมู่ที่  3  บ้านเขาเต่าใน 209 197 406 105 นายนพรัตน์  ภู่อมร
หมู่ที่  4  บ้านลุ่มเกรียบ 476 487 963 381 นายเดชา  บัวพันธ์(กำนันตำบลทับปุด)
หมู่ที่  5  บ้านเขาเต่านอก 302 287 589 143 นายวิชัตร์  มงคลบุตร
หมู่ที่  6  บ้านไทรมาศ 308 300 608 187 นายธีรพันธ์  สุขแสง

 

ตำบลถ้ำเขาหลวง

  
หมู่ที่
จำนวนประชากร   
จำนวน
ครัวเรือน
ผู้ใหญ่บ้าน  
 
ชาย
หญิง
รวม 
หมู่ที่  1  บ้านเขาตำหนอน
167
158
325
78 
นายมนูญ   คล่องการ 
หมู่ที่  2  บ้านถ้ำทองหลางใน 
267
291
558
158
นายอำนวย คงรักษา
หมู่ที่  3  บ้านไม้งาม
283
304
587
168
นายสมนึก  จิตต์ชุ่ม
หมู่ที่  4  บ้านในวัง 
171
169
340
85
นายภักดี  ปิดประสาร (กำนัน)

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4     จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  2,089  ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด  6,057  คน  แยกเป็นประชากรชาย  3,019 น  หญิง  3,038  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  83.78  คน/ตารางกิโลเมตร
            จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน  จำนวน  8  หมู่บ้าน
            จำนวนหมู่บ้านที่ติดอยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน  จำนวน  2  หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,4  (ตำบลทับปุด)
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอทับปุด  กรมการปกครอง ณ วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
 
แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด