สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
ลักษณะทางสังคม
การศึกษา
        -  โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  3   แห่ง
            (โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม,โรงเรียนบ้านในวัง,โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง)
        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน     1    แห่ง
        -  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน    จำนวน    1    แห่ง
        -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน   7   แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา
        ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดประจำตำบล  คือ  วัดพิทักษ์ธรรมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลทับปุด  และ  วัดคีรีวงษ์ ตั้งอยู่  หมู่ที่  3  ตำบลถ้ำทองหลาง  ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ      
        -  งานประเพณีทำบุญเดือนสิบ  เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ตกทอดมาแต่โบราณ    

สาธารณะสุข
        -  โรงพยาบาลของรัฐ (ขนาด  30  เตียง)  จำนวน  1 แห่ง  (ซึ่งรับรักษาประชาชนในอำเภอทับปุด พื้นที่ใกล้เคียงและบุคคลทั่วไป)
        -  สถานีอนามัย  จำนวน    1   แห่ง
        -  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100  (ที่มา : สถานีอนามัยถ้ำทองหลาง)
        -  อัตราการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อบริโภคและอุปโภค ร้อยละ  100  (ที่มา : สถานีอนามัยถ้ำทองหลาง) 
        -  อัตราการกำจัดขยะมูลฝอย(เผา,ฝัง,อบต.จัดเก็บเอง)และมีภาชนะรองรับขยะ ร้อยละ  100  (ที่มา : สถานีอนามัยถ้ำทองหลาง)

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-    จุดตรวจประจำตำบล      จำนวน    10  แห่ง  (ที่มา :  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน)