สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การคมนาคม
      -  ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอลาดยางแล้วทั้งหมด
      -  ถนนภายในหมู่บ้านลาดยางและเป็นถนน  ค.ส.ล.  ประมาณ  70 %  ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรังและหินคลุกโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนการเดินทางสัญจรไปมามีความลำบากมาก (ที่มา : ส่วนโยธา  อบต.ทับปุด)

การโทรคมนาคม
      - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีเขตติดต่อกับเทศบาลทับปุดประชาชนส่วนใหญ่จะมารับบริการที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตเทศบาล  แต่จะมีตู้ส่งจดหมายกระจายออกไปทุกหมู่บ้าน
      -  โทรศัพท์สาธารณะมีทุกหมู่บ้านแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการ

การไฟฟ้า
     -   มีไฟฟ้าใช้  10  หมู่บ้าน  จำนวน    1,334   ครัวเรือน    

แหล่งน้ำธรรมชาติ  
     -  ลำน้ำ , ลำห้วย     จำนวน    15    สาย 
     -  บึง หนอง และอื่น ๆ     จำนวน    1    แห่ง    

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     -  ฝาย       จำนวน   9   แห่ง
     -  บ่อน้ำตื้น     จำนวน    380     แห่ง
     -  บ่อโยก      จำนวน   26    แห่ง
     -  ประปาภูเขา     จำนวน    8   แห่ง
     -  ประปาหมู่บ้าน    จำนวน    5    แห่ง
     -  สระน้ำ     จำนวน    16    แห่ง
  (ที่มา  :  ส่วนโยธา  อบต.ทับปุด)

ข้อมูลอื่น ๆ
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
   -  ป่าไม้ยังมีความอุดมสมบูรณ์
   -  แม่น้ำลำคลองมีความใสสะอาด
   -  อากาศยังไม่มีมลพิษ
   -  สภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทางการเกษตร  เช่น ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน , ขมิ้น , ขิง ฯลฯ
2. มวลชนจัดตั้ง         
   -  กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 10  หมู่บ้าน  
   -  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  10  หมู่บ้าน