สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 เดือนมีนาคม 2539 ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 6 กันยายน 2547 ได้ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทองหลาง ซึ่งมีจำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด มีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ที่ทำการ 105/3 หมู่ที่ 1 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทับปุดประมาณ 2 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินสายที่ 415 (ถนนเพชรเกษม) เชื่อมระหว่างพังงา - กระบี่