สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
สำนักงานปลัด
 
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด
ว่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวกนกพัตร เจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางปิยะมาศ แสวงธัญญะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวิวัฒ พร้อมเพรียง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวฉัตริกา สุดคีรี
นิติกรปฏิบัติการ
นายเลอศักดิ์ เพาะปลูก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายสุรชัย หวังดี
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นายศราวุฒิ เทพเสฐียร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายวิโชค สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางกนกนุช เกิดทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธีรยุท เทพณรงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
นายสุวิทย์ โพธิรักษ์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายพิษณุ แสวงธัญญะ
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายณรงค์ มงคลบุตร
ยาม
นางสุวรรณี มงคลบุตร
แม่บ้าน