สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
ว่าง
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกิตติภัทร บุญมา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายสมเกียรติ ทองเสริม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
นายสมชาย ผดุงทรัพย์
พนักงานขับเครื่องจักกรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
นางสาวเพียงอัมพร พันธกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทองนรินทร์ พันธเสน
คนงานประจำรถขยะ
นายพรชัย ทองกอบ
คนงานประจำรถขยะ
นายวิรุตต์ อารีการ
คนงานประจำรถขยะ
นายศราวุฒิ อารีการ
คนงานประจำรถขยะ