สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด
ว่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวอัญชนา บุตรน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมนึก ประดิษฐการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางจุฬาลักษณ์ ชูช่วย
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ