สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
   
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
 
1.   นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
      - ส่งเสริมการศึกษาโดยมุ่งเน้นคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน
      - พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการจัดขบวนการเรียนรู้
      - ให้มีศูนย์เด็กเล็ก

2.   นโยบายด้านเศรษฐกิจ
      - ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆ 
   
3.   นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
      - ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปี

4.   นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      - ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค เช่น  ถนน ไฟฟ้า  ประปา
      - เน้นการให้บริการน้ำในการบริโภค  อุปโภค  ไฟฟ้า  ทางคมนาคมสะดวก  

5.   นโยบายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      - พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.   นโยบายด้านสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
      - ส่งเสริมด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
      - ฝึกอบรมและดูงานการเกษตร
      - สนับสนุนกลุ่มต่างๆ ให้เข้มแข็ง

7.  นโยบายด้านการพัฒนาคน
      - มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ให้ได้รับการดูแลทั่วถึง