สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
ลักษณะโครงสร้างองค์กร
 

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดให้เป็นขนาดกลาง โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ ได้แก่

1.สำนักงานปลัด
1.1 งานบริหารงานทั่วไป  
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานบริหารงานบุคคล
1.4 งานกฎหมายและคดี
1.5 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.กองคลัง
2.1  งานการเงิน
2.2  งานบัญชี
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3.กองช่าง
3.1  งานก่อสร้าง
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค

4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1  งานบริหารการศึกษา
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
5.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
5.3  งานรักษาความสะอาด