สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
   
 

วิสัยทัศน

*********************************
 
    วิสัยทัศน์หรือความต้องการในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุดในอนาคต 3 ปี ข้างหน้านั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้

 
“โครงสร้างพื้นฐานดี     คุณภาพชีวิตเด่น     เน้นชุมเข้มแข็ง

เป็นแหล่งอนุรักษ์    บริหารตามหลักธรรมาภิบาล"